ŠILUTĖS HUGO ŠOJAUS MUZIEJUI REIKALINGAS: ŪKVEDYS

ŠILUTĖS HUGO ŠOJAUS MUZIEJUI REIKALINGAS: ŪKVEDYS

Specialūs reikalavimai šias  pareigas einančiam darbuotojui

Pareigybės lygis – B, (Atlyginimo koeficientas pagal darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą nuo 6 –7. Darbo užmokestis nuo 1200 eur (neatskaičius mokesčių))

Ūkvedys, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesniojo mokslo techninį išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 1 m. darbo patirtį;
  3. turi išmanyti civilinės saugos, priešgaisrinės ir darbo saugos reikalavimus, ir turėti tam darbui reikalingus pažymėjimus (darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto, priešgaisrinės saugos pažymėjimą, energetikos darbuotojo sertifikatą (asmens (AK) atsakingo už vartotojo elektros ūkį);
  4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius muziejaus veiklą, išmanyti dokumentų rengimo, apskaitos tvarkymo taisykles, gebėti vesti materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą;
  5. mokėti dirbti kompiuterinėmis operacinėmis sistemomis „Microsoft Windows“ ir „Microsoft Office“ programomis, gebėti jas taikyti praktikoje;
  6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

Pareigybės paskirtis:    

  1. Atsako už muziejuje esančias materialines vertybes: pagrindines priemones, mažavertį inventorių ir medžiagas, užtikrina jų apsaugą ir apskaitą, vykdo jų inventorizaciją; organizuoja ir užtikrina muziejaus aprūpinimą techniniu-ūkiniu inventoriumi; rūpinasi kompiuterine-informacine technika, kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis; tvarko materialinių vertybių esančių muziejaus balanse  apskaitą, užtikrina, kad tinkamai būtų tvarkoma materialinių vertybių apskaita ir apskaitos duomenys laiku pateikiami buhalterijai; atlieka vairuotojo pareigas, užtikrina racionalų tarnybinio transporto panaudojimą, rūpinasi draudimu, aprūpina degalais ir eksploatacinėmis medžiagomis, išrašo kelionės lapus, tvarko automobilių ridos, degalų sunaudojimo apskaitą tiesiogiai atsako už tarnybinio automobilio techninę būklę; užtikrina muziejaus pastatų, patalpų, inventoriaus, įrengimų ūkinę ir techninę priežiūrą bei energetinių sistemų eksploataciją ir remontą;  prižiūri įstaigos elektros ūkį, priešgaisrinės ir  apsauginės signalizacijos funkcionavimą, ryšio, vandentiekio, nuotekų, šildymo sistemų eksploatavimą, kontroliuoja jų priežiūrą; vykdo krovimo ir perkėlimo darbus, vykdo civilinės, priešgaisrinės ir darbuotojų saugos, ir sveikatos tarnybos funkcijas;

Gyvenimo aprašymų laukiame iki 2023 m. spalio 9 d.

Siųsti el. p. direktore@silutesmuziejus.lt

Informuosime tik atrinktus kandidatus

Darbo laikas.  Pirmadienis – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.   Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Esant signalizacijos, ar kitiems ūkinio subjektų techniniams gedimams asmuo, vykdantis ūkvedžio pareigas į darbą atvyksta ir ne darbo valandomis (laikas kompensuojamas pagal Darbo kodekse numatytus teisės aktus)

Close Menu
Pakeisti dydį
Kontrastas